• Хэн ирэхээс өмнө 60-ээс өмнө цуцлагдсан бол оршин сууж буй нийт дүнгийн 25% -ийг хадгалалтын төлбөр болгон төлнө.
  • 30-60 хүрэлцэн ирсэн өдрөөс хойш цуцлагдсан бол оршин суух үнэмлэхний нийт дүн нь 40% -ийг хадгаламжийн төлбөр гэнэ.
  • 21-30 хүрэлцэн ирсэн өдрөөс хойш цуцлагдсан бол оршин суух үнэмлэхний нийт дүн нь 50% -ийг хадгаламжийн төлбөр гэнэ.
  • 07-21 хүрэлцэн ирсэн өдрөөс хойш цуцлагдсан бол оршин суух үнэмлэхний нийт дүн нь 75% -ийг хадгаламжийн төлбөр гэнэ.
  • Хэрэв ирсэн өдрөөс хойшхи 07 хоногийн дотор цуцлагдсан бол: нийт оршин суугаа газрынхаа 100% нь хураамжийг төлнө.
  • Үзүүлэх огнооноос өмнө Үзүүлэх эсвэл үзэхгүй тохиолдолд: Хүлээн авах нийт дүнгийн 100% нь хураамжийн шимтгэл болно.

Дуудлага хүсэх

БИЧИГ БУУРУУЛАХ хүсэлт

Дуудлага хийх хүсэлт гаргахын тулд доор дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулаад бид аль болох түргэн холбоо барина.